MOSFET P管系列

MOSFET P管系列产品型号ModeVDS(MAx)VGSID(MAx)RDS(on)(MAx)封装形式LY2301P channel-20V-8V-2.8A120mΩSOT23LY2303P channel-30V-20V-1.7A90mΩSOT23LY2305P channel-16V-12V-3.5A60mΩSOT23LY2307P channel-30V-20V-4.5A80mΩSOT2

  • 用户界面:
  • 操作系统:
  • 键盘类型:
  • 型号: MOSFET P管系列

MOSFET P管系列

产品型号

Mode

VDS(MAx)

VGS

ID(MAx)

RDS(on)

(MAx)

封装形式

LY2301

P channel

-20V

-8V

-2.8A

120mΩ

SOT23

LY2303

P channel

-30V

-20V

-1.7A

90mΩ

SOT23

LY2305

P channel

-16V

-12V

-3.5A

60mΩ

SOT23

LY2307

P channel

-30V

-20V

-4.5A

80mΩ

SOT23

LY2309

P channel

-60V

-20V

-1.25A

340mΩ

SOT23

LY3401

P channel

-30V

-12V

-4A

60mΩ

SOT23

LY3407

P channel

-30V

-20V

-4.1A

28mΩ

SOT23

LY5801

P channel

-20V

-8V

-3.1A

100mΩ

SOT23

LY5833

P channel

-20V

-12V

-6A

28mΩ

SOT23

LY5803

P channel

-30V

-20V

-4.3A

78mΩ

SOT23

LY5807

P channel

-30V

-20V

-4.3A

78mΩ

SOT23

LY9435

P channel

-30V

-20V

-6A

53mΩ

SOP8

LY4953

Double P

-30V

-20V

-6A

53mΩ

SOP8

LY4407

P channel

-30V

-20V

10A

13mΩ

SOP8

LY4435

P channel

-30V

-20V

8A

20mΩ

SOP8

LY5813

Double P

-30V

-20V

6A

33mΩ

SOP8产品应用:①移动电话②移动电源、 PMP播放器③GPS④电子开关⑤电子负载开关⑥MID/上网本⑦LCD 显示器⑧电池保护板


首页
产品
新闻
联系